Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)

Thông báo số 12/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
 

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

Thông báo số 28/TB-TTĐN ngày 30/11/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương

Thông báo số 1616/TB-CBĐTW ngày 23/11/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương thông báo Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương.

V/v đính chính Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019

Công văn số 4585/BTTTT-VP ngày 18/11/2020.

V/v đính chính Quyết định số 1220/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019

Công văn số 4584/BTTTT-VP ngày 18/11/2020.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

Thông báo số 10/TB-HĐTT ngày 11/11/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.