Tổng hợp trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp gửi tới Hội nghị tổng kết năm 2020

Tổng số: 51 kiến nghị của 06 cơ quan báo chí, 09 doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây.