Đô thị hóa là tất yếu, khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển

Sáng 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 06-NQ/TW) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Đại hội Đảng XIII

Đây là phát biểu chỉ đạo của  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2022 diễn ra sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội.

Đấu tranh chống âm mưu đòi "chuyển đổi thể chế chính trị" ở Việt Nam

Trong các thời kỳ lịch sử, nhất là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch đã tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh chủ đề phải “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; đây là yêu cầu mới, lớn hơn và toàn diện hơn so với Đại hội XII. Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung cũng như chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phải được nâng lên, công tác kiểm tra chấp hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng phải được chú trọng thường xuyên.

Chống chủ nghĩa cá nhân trong văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực tinh thần đặc thù gắn liền với cái tôi chủ thể, sáng tạo bằng cái tôi cá nhân. Cái tôi phải hằn rõ mới có thể làm nên cái cá biệt, cái riêng, vốn là những tiền đề cơ bản để tạo ra cái bản sắc.

Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình là công việc rất quan trọng. Bởi đây chính là cơ sở để từng tổ chức đảng xác định quyết tâm và đề ra các biện pháp đủ mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Để làm tốt công việc ấy đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc khách quan, toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.
 

Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII

Sáng ngày 6/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến (kết nối đến 33 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 04/4/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 36 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới là đã không ngừng mở rộng dân chủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, tạo điều kiện giải phóng năng lực con người, khơi dậy và phát huy sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của Nhân dân. Đó cũng là sự khẳng định công tác xây dựng Đảng được từng bước hoàn thiện và đổi mới; ngày càng nâng cao vị thế, vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết nêu khái quát mục tiêu, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, qua đó đưa ra một số giải pháp tiếp tục công tác xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước.