Đô thị hóa là tất yếu, khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển

Sáng 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 06-NQ/TW) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đã và đang đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng.

Để niềm tin chính trị dẫn đường

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin chính trị là xương sống giúp xây dựng động lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dấu ấn công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng.
 

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù trong thời kỳ mới

Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của Nhân dân.

Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư

Lời mở đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ghi: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” đã bao quát được mục tiêu lớn lao của cuốn sách.

Những điểm mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan đến vận mệnh, tương lai của dân tộc nên luôn được xác định rõ trong các nghị quyết của Đảng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định nhất quán nhiệm vụ đó và bổ sung rõ hơn, rộng hơn, toàn diện hơn về nhiều vấn đề mới, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch

Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Dân chủ, nhân quyền là chiêu bài mà chúng vẫn dùng để lợi dụng kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở nước ta.

Đổi mới công tác tuyên giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thường xuyên được đổi mới, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.