Kết luận Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos

Kết luận Kiểm tra số 1824/KL-TTra ngày 22/11/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos của Thanh tra Bộ.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành

 Kết luận kiểm tra số 1299/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín

Kết luận kiểm tra số 1297/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng

Kết luận kiểm tra số 1298/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/-2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận thanh tra Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

Kết luận thanh tra số 2004/KL-CTS ngày 10/10/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc.

Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn

 Kết luận thanh tra số 654/KL-TTVII ngày 25/9/2023 đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VII. 

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà

Kết luận kiểm tra số 1132/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.