Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 1073/BTTTT-VP ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 806/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 822/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 817/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 813/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 821/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 812/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 814/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 807/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 808/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.