Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 667/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 671/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.