Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3297/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Công văn số 3292/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3287/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
 

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3289/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3291/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3290/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3311/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3304/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3308/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3283/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.