Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3305/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3303/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3284/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3309/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3307/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3306/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3302/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3301/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.