Số liệu thống kê mạng lưới bưu chính


  12/2008 12/2009 3/2010
Số lượng điểm phục vụ bưu chính 18.502 17.976 17.898
Bán kính phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính (km) 2,39 2,42 2,43
Số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 4.659 4.796 4.817

Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)