Tình hình phát triển lĩnh vực Bưu chính trong năm 2013


Tính đến ngày 26/12/2013, tổng số điểm bưu chính phục vụ là hơn 13.000 điểm, bao gồm 2.516 bưu cục, 8.117 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 1.150 đại lý bưu điện và hơn 1.000 ki-ốt, thùng thư công cộng.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)