Thành lập Sở Bưu chính Viễn thông Hậu Giang

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/9/2006 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc thành lập sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tỉnh Hậu Giang. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo qui định.


Ngày 22/9/2006 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc thành lập sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tỉnh Hậu Giang. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo qui định.

Tại Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 Sở Bưu chính Viễn thông Hậu Giang có cơ cấu tổ chức gồm có giám đốc, 2-3 phó giám đốc, văn phòng (tổ chức, hành chính, tài chính, quản trị…), thanh tra và các phòng chuyên môn như: phòng quản lí bưu chính, phòng quản lí viễn thông và phòng quản lí công nghệ thông tin. Được biết sở BCVT Hậu Giang sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10-2006.

Sở Bưu chính, Viễn thông Hậu Giang có chức năng là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý các dịch vụ công về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh...

Thanh Triều – Sở VHTT tỉnh Hậu Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)