Ký kết hợp tác giữa Sở BCVT Đà Nẵng và Sở BCVT Gia Lai

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực BCVT, ngày 16/10/2006, Sở BCVT Đà Nẵng và Sở BCVT Gia Lai đã nhất trí cùng ký kết biên bản hợp tác giữa hai Sở với mục tiêu cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều sáng kiến quản lý tốt nhất về Bưu chính, Viễn thông, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT thuộc phạm vi quản lý của mỗi địa phương.


Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực BCVT, ngày 16/10/2006, Sở BCVT Đà Nẵng và Sở BCVT Gia Lai đã nhất trí cùng ký kết biên bản hợp tác giữa hai Sở với mục tiêu cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều sáng kiến quản lý tốt nhất về Bưu chính, Viễn thông, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT thuộc phạm vi quản lý của mỗi địa phương.

Các đầu mục chính trong nội dung kế hoạch hợp tác bao gồm:

1. Hợp tác trong việc cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Hợp tác trong các hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Hợp tác phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Tổ chức các hoạt động khác.

Bám sát các nội dụng trên hai sở xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác và biện pháp tổ chức thực hiện và định kỳ mỗi năm một lần cùng họp kiểm điểm tình hình thực hiện hợp tác giữa 2 đơn vị.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)