Dự án Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho TT Kiểm soát Tần số Khu vực I


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: TP. Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 14.562 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)