Dự án Đầu tư trang thiết bị xây dựng Trung tâm chứng thực số phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao dịch điện tử


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Ứng dụng CNTT

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học công nghệ

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 6.591 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)