Dự án Trung tâm thông tin xuất bản


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Xuất bản

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính - Viễn thông
 
5. Thời gian thực hiện: 2008-2009

6. Kinh phí dự án: 5.498 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)