Quản lý nhà nước Bưu chính và chuyển phát


* Tài liệu bồi dưỡng giảng viên Sở Bưu chính Viễn thông trong lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát
 
I. Những vấn đề chung về thị trường bưu chính, chuyển phát
II. Khuôn khổ pháp lý về bưu chính và chuyển phát
 
III. Các nội dung quản lý nhà nước về bưu chính, chuyển phát
 
 
* Tài liệu bồi dưỡng học viên Sở Bưu chính Viễn thông trong lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát
 
... Bưu chính, chuyển phát là một trong những công cụ hữu hiệu dùng để truyền đưa thông tin phục vụ nhu cầu về giao lưu, trao đổi thông tin trong nước và quốc tế trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nói chung, đặc biệt là quá trình điều hành của Bộ máy chính quyền và trong đời sống của các cộng đồng dân cư nói riêng. Thông qua việc thu gom, vận chuyển và phát thông tin dưới nhiều hình thức, dịch vụ bưu chính, chuyển phát trở thành một bộ phận quan trọng trong xã hội thông tin và góp phần vào việc trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội...
 
 
* Phụ lục 1: Hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bưu chính
 
 
* Phụ lục 1: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bưu chính
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)