Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần văn hóa Đông A


Thực hiện Quyết định số 575/QĐ-TTra ngày 30/8/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phát hành xuất bản phẩm, liên kết xuất bản xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A. Từ ngày 07/9/2018 đến ngày 20/9/2018, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A (sau đây gọi tắt là Công ty), địa chỉ: 113 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTT ngày 09/10/2018 của Trưởng đoàn thanh tra.
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:
 
Xem toàn văn kết luận thanh tra tại đây./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)