Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011


Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin 2011 đã đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Số liệu của Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo tình hình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.
 
Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin 2011 gồm 187 trang được chia thành 02 phần chính với 07 chương cung cấp các thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng.
 
Đối với phần ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Báo cáo tiếp tục cập nhật thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Đối với phần ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng Báo cáo đã tập trung tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Báo cáo trở thành tài liệu có ích phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
 
 

Nguồn: Cục Tin học hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)