Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010


Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2010 hướng tới mục đích đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2010.

Nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển bền vững, trong những năm vừa qua lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Ngày 22/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trong đó nhấn mạnh “công nghệ thông tin và truyền thông là động lực quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân”.

Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2010 hướng tới mục đích đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2010. Báo cáo tập trung phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và hoạt động của các doanh nghiệp; chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và từ báo cáo của các tổ chức, đơn vị khác.

Xem toàn văn Báo cáo tại đây

Cục UDCNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)