Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và một số chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel


 Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)