Bộ TT&TT ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 29/5/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/7/2020.


 Phạm vi điều chỉnh của Thông tư: Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) theo phương pháp tính chi phí quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

20200601-pg20.jpg
 
Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Đồng thời Thông tư cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.
 
Thông tư quy định bốn nguyên tắc tính chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng, bao gồm: Bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả của hoat động thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng; Bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết để thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng; Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được xác định phù hợp với việc thanh toán đầu kỳ hoặc cuối kỳ; Hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng quy định tại Thông tư này để xác định dự toán, giá gói thầu thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng và kỳ thanh toán.
 
Chương II của Thông tư quy định chi tiết về phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.
 
Đối với các hoạt động thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được xác định dự toán thuê dịch vụ theo phương pháp tính chi phí, đã được phê duyệt trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành và đang thực hiện, thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt cho đến khi kết thúc hoạt động thuê, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đã ký kết.
 
Thông tư cũng quy định, Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Thông tư này.
 
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cơ quan, cá nhân phản ánh về Cục Tin học hóa để xem xét, giải quyết. 

PV

Từ khóa: Bộ TT&TT, ban hành, Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT, hướng dẫn, xác định chi phí, thuê dịch vụ CNTT, vốn ngân sách nhà nước, phương pháp tính chi phí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)