Đắk Nông: Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


20210322-l2.jpg

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị (Khối doanh nghiệp; khối cơ sở hành chính; khối sự nghiệp, hiệp hội; khối cá thể và khối tôn giáo, tín ngưỡng) trên địa bàn tỉnh thu thập thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng; phản ánh đúng với tình hình thực tế của đơn vị điều tra, giúp cho công tác Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 hoàn thành đúng Phương án đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra Kinh tế theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh các quyết định, văn bản, Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan rà soát các doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị điều tra để đảm bảo đầy đủ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc tra và nghiệm thu kết quả điều tra từ Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp theo đúng quy định.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử và các hình thức cổ động áp phích, khẩu hiệu, lô gô…) đến từng thôn, bản, khu dân cư và đến với người dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra để chủ động phối hợp thực hiện.

3. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện tốt Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ danh sách chính xác và đầy đủ các đơn vị trực thuộc ngành đang quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp mở các đợt tuyên truyền, tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

6. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc Tổng điều tra; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

7. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

8. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

 

Nguồn: daknong.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)