Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 81/KLKT-CXBIPH ngày 24/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)