Phân loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực và tin cậy trong các giao dịch điện tử

(Mic.gov.vn) - 

 Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử được phân loại theo một số tiêu chí quan trọng, tạo nên một cơ sở hạ tầng kỹ thuật vững chắc để đảm bảo tính xác thực và tin cậy trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử. Điều này là quan trọng để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của giao dịch điện tử trong môi trường số hóa ngày càng phức tạp.


Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử được phân loại theo chủ quản hệ thống thông tin. Như vậy, việc xác định người, tổ chức hoặc cá nhân nào chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống, giữ vai trò quyết định quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.

20231220-pg1-HTTT.jpg

Ảnh minh hoạ

Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử được phân loại dựa trên chức năng và tính năng của nó. Cụ thể, các khía cạnh chức năng và tính năng chính sẽ định hình và phân loại hệ thống thông tin này, đảm bảo rằng nó đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của giao dịch điện tử.

Quy mô của hệ thống cũng là một tiêu chí quan trọng để phân loại. Số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoặc số lượng truy cập hằng tháng từ người sử dụng tại Việt Nam sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định quy mô của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Điều này giúp định rõ sự phổ biến và ảnh hưởng của hệ thống đối với cộng đồng người dùng.

Luật cũng đề cập đến khái niệm nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử và nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử. Nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử tạo môi trường điện tử cho các bên thực hiện giao dịch, trong khi nền tảng số trung gian là một môi trường độc lập mà chủ quản nền tảng số không liên quan trực tiếp đến các giao dịch.

Tài khoản giao dịch điện tử

Việc quy định tài khoản giao dịch điện tử trong Luật Giao dịch điện tử nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng, giúp xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, từ đó giảm thiểu tranh chấp và tạo môi trường giao dịch minh bạch, công bằng, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở pháp lý để giám sát, kiểm soát hoạt động giao dịch, qua đó đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường tài chính.

Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023, tài khoản giao dịch điện tử do chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử cấp và được quản lý, sử dụng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng tài khoản giao dịch điện tử phù hợp với nhu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, lịch sử giao dịch của tài khoản giao dịch điện tử có giá trị pháp lý để chứng minh giao dịch khi đáp ứng các yêu cầu sau: Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử phải bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; Gắn duy nhất với một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là chủ tài khoản giao dịch điện tử; Bảo đảm chính xác thời gian giao dịch từ nguồn thời gian theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)