Dữ liệu mở thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số

(Mic.gov.vn) - 

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là một tài sản quý giá. Việc chia sẻ dữ liệu mở giúp các doanh nghiệp, các nhà phát triển được tiếp cận với những dữ liệu quý từ đó tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới, thúc đẩy phát triển kinh tế số.


Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 quy định rõ , dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

20231220-pg1-opendata.jpg

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp, được cập nhật mới nhất, có khả năng truy cập và sử dụng trên mạng Internet, bảo đảm khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được, tuân thủ định dạng mở và miễn phí.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ liệu mở.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật cũng quy định rõ ràng cho việc sử dụng và tái sử dụng dữ liệu, đảm bảo việc sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong sản phẩm, dịch vụ, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở.

Cơ quan nhà nước không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của cơ quan, tổ chức, cá nhân phát sinh do việc sử dụng dữ liệu mở gây ra.

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)