Phát triển giao dịch điện tử ở Việt Nam: Trách nhiệm và vai trò của quản lý nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

 Trong thời đại số hóa, việc quản lý nhà nước về giao dịch điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và hiệu quả.


Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 đã dành cả Chương VII để quy định về các nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử nhằm đảm bảo một môi trường giao dịch điện tử an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã dành toàn bộ Điều 49 quy định về nội dung quản lý nhà nước về giao dịch điện tử, bao gồm:

20231220-pg1-QLNN-về-GDDT.jpg

Ảnh minh hoạ

-Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển giao dịch điện tử; văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong giao dịch điện tử.

-Quản lý công tác báo cáo, đo lường, thống kê hoạt động giao dịch điện tử; quản lý việc giám sát an toàn hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử của chủ quản hệ thống thông tin.

-Quản lý dịch vụ tin cậy.

-Quản lý, tổ chức việc xây dựng, khai thác và phát triển hạ tầng chứng thực điện tử quốc gia; việc phát hành, thu hồi chứng thư chữ ký số.

-Quy định việc liên thông giữa các hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và chữ ký số chuyên dùng công vụ.

-Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong giao dịch điện tử.

-Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia trong giao dịch điện tử.

-Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử.

-Hợp tác quốc tế về giao dịch điện tử. Đây là một nhiệm vụ quan trọng vì trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao dịch điện tử thường là xuyên biên giới. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước cần có những quy định cụ thể giúp hình thành cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

Luật quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao dịch điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chữ ký số theo quy định của pháp luật.

 

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)