Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số  03/TB-HĐTDVC ngày 17/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-VCL ngày 29/11/2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023,

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược TTTT) năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức) thông báo tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của Viện Chiến lược TTTT, cụ thể như sau:

1. Thông báo kết quả thi Vòng 2: Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo kết quả thi Vòng 2 tại phụ lục kèm theo thông báo này, được đăng tải trên Website của Viện Chiến lược TTTT tại địa chỉ http://niics.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn.

2. Thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo:

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của Viện Chiến lược TTTT, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành nộp trực tiếp Đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) về Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Thời hạn nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày 17/01/2024.

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: Trong giờ hành chính (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

Địa điểm nhận Đơn phúc khảo: Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Tổ chức - Hành chính), Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, tầng 8 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Về mức phí và thủ tục phúc khảo

Mức thu: 150.000đồng/bài thi (căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức).

Hình thức nộp lệ phí phúc khảo: Nộp trực tiếp cùng Đơn phúc khảo.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Viện Chiến lược TTTT trân trọng thông báo./.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)