Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/01/2024, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 17/01/2024 phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023.


Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển công chức Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 thực hiện thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 3. Giao Văn phòng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thực hiện các quy trình, thủ tục để trình Cục trưởng ký quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023; Chánh Văn phòng, các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PTTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)