Thông báo hướng dẫn xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/01/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz. Căn cứ Phương án tổ chức đấu giá đã được phê duyệt, Cục Viễn thông ban hành Thông báo số 367/TB-CVT ngày 18/01/2024 hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá.


Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)