Thông báo chiêu sinh khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí"


Ngày 21/02/2024, Cục Báo chí đã có văn bản số 174/CBC gửi các cơ quan, đơn vị thông báo chiêu sinh khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí".

Khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực báo chí; cung cấp kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý báo chí trong kỷ nguyên số cho lãnh đạo và những người đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây.

  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)