Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2023


 1. Kết quả kiểm tra việc niêm yết “Bản công bố hợp quy”, “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích” tại các điểm phục vụ

Tại các điểm phục vụ được kiểm tra đã niêm yết “Bản công bố hợp quy”, “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích”.

2. Kết quả kiểm tra việc công khai thông tin về công bố hợp quy chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công khai “Bản công bố hợp quy” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích” trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (www.vnpost.vn).

- Nội dung công khai phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BTTTT và “Bản công bố hợp quy”, “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích” mà Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Kết quả kiểm tra việc tự kiểm tra của doanh nghiệp và các số liệu, tài liệu sử dụng để lập báo cáo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích mà doanh nghiệp cung ứng và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có phương án tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2023 và việc tự kiểm tra được tiến hành ở 2 cấp: Tổng công ty và Bưu điện tỉnh theo đúng phương án đề ra.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)