Trung tâm Thông tin


Trung tâm Thông tin là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất các hoạt động thông tin và tư liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ.

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Information Center (viết tắt là IC).

Văn thư Trung tâm Thông tin:

ĐT: 024. 35563457

vanthutttt@mic.gov.vn

 

Giám đốc:

Ông Võ Quốc Trường

ĐT:024.35563459

Email: vqtruong@mic.gov.vn

 

Phó Giám đốc: 

Ông Hồ Sỹ Lợi

ĐT: 024.35563464

Email: hsloi@mic.gov.vn

 

Ông Ngô Quang Huy

ĐT: 024.35563458

Email: huynq@mic.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Thông tin

Phòng Hạ tầng số và An toàn an ninh mạng

Phòng Ứng dụng và dữ liệu

Phòng Kế hoạch và phát triển

 

Hỗ trợ thông tin trên  hệ thống dùng chung Văn bản điều hành, Thông tin nội bộ: 024.35563462

Hỗ trợ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử: 024.35563461

Hỗ trợ Hệ thống thư điện tử công vụ: 024.35563460

Trung tâm Thông tin có  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 2379/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 1355/QĐ-BTTTT ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 9)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả