Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số  4979/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4981/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4980/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 4978/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4983/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4975/BTTTT-VP ngày  29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4973/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4974/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 4972/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 4971/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.