Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 816/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 818/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 823/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 804/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 805/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 811/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 810/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 820/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 819/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Công văn số 809/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.