Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 4971/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4970/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4968/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 4966/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 4967/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3299/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3288/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3293/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3286/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Công văn số 3298/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.