Dự án Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

3. Địa điểm: Đà Nẵng

4. Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục và đào tạo

5. Thời gian thực hiện: 2005-2007
 
6. Kinh phí dự án: 310.228 triệu đồng (Vốn trong nước 151.828 triệu đồng, vốn ngoài nước 158.400 triệu đồng)
 
7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)