Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
142/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 02/02/2024
36/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 11/01/2024
1/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Chỉ thị Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 14/01/2020
985/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 08/08/2018
900/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng 25/07/2018
877/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 18/07/2018
494/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" 08/05/2018
153/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 30/01/2018
846/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, Ngành,địa phương năm 2017 09/06/2017
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017