Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2012/NQ-HĐND Khác Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Nghị quyết về chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 13/07/2012
24/2008/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 28/10/2008
71/2006/NQ-QH11 Quốc hội Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29/11/2006
30/2003/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Nghị quyết Bưu chính, chuyển phát V/v in và phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (1653-2003)” 12/03/2003
07 /2000/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005 05/06/2000