Số hiệu 1552/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1552QD.PDF

Chi tiết văn bản

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1552   /QĐ-BTTTT
Hà Nội, ngày  18    tháng   8   năm 2023
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông như sau:
Ông Nguyễn Phú Lương, Chuyên viên, Phòng Giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin.
Điều 2. Người giám định tư pháp theo vụ việc có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);            
- Thứ trưởng Phạm Đức Long;
- Bộ Tư pháp (để lập danh sách chung);
- Cổng TTĐT của Bộ (để đăng tải);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để p/h);
- Lưu: VT, PC, PTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 (Đã ký)
 
 
Phạm Đức Long