Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

Các văn bản quy định về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

Xem cỡ chữ

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006

2. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3. Nghị định số  78/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

4. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 
5. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
 
6. Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
 
7. Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
8. Thông tư số  03/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
9. Thông tư số 19/2011 ngày 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

10. Thông tư số 35/2011/TT-BTTTT ngày 06/12/2011 về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

Lượt truy cập: 13676

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )