Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ CHẤT LƯỢNG

Các văn bản quy định về quản lý chất lượng

20/12/2023 09:58 SA Xem cỡ chữ

Cơ sở pháp lý chung

1. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007.

2. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

5.Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

6. Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

7. Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

8. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

9. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

10. Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

3. Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

4. Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05/9/2023 ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quản lý chất lượng dịch vụ

1. Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

2. Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

3. Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

4. Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

5. Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

1. Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

2. Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

3. Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/06/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 ban hành Danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

Quản lý chất lượng hạ tầng trung tâm dữ liệu

1. Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

2. Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với trung tâm dữ liệu.

 

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 24876

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )