Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Môi trường pháp lý

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT

(01/12/2011)
 
Ngày  1/8/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký ban hành quyết định số 1200/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.