Vụ Bưu chính

11/6/2012 12:00:00 AM


- Quy trình cấp giấy phép bưu chính - QT.BC.01

- Quy trình xác nhận hoạt động thông báo hoạt động bưu chính - QT.BC.02

- Quy trình sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - QT.BC.03

- Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - QT.BC.04

- Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng - QT.BC.05

- Quy trình cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - QT.BC.06

- Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính - QT.BC.07