Tình hình phát triển lĩnh vực bưu chính năm 2014

12/24/2014 8:14:18 PM


Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay có 12.642 điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 2.332 bưu cục (cấp 1, 2, 3), 8.085 điểm Bưu điện - Văn hoá xã, 680 bưu cục phát, 1.545 thùng thư công cộng độc lập, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,82 km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 7.022 người/điểm; 91,7% số xã trong cả nước có báo Nhân Dân đến trong ngày. Thị trường dịch vụ bưu chính những năm gần đây đã có sự cạnh tranh khá mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ với số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng và thành phần doanh nghiệp cũng đa dạng hơn, trong đó có cả các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.