Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

3/20/2015 3:21:59 PM


Để xem Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2014 của Tổng công ty  Bưu điện Việt Nam, vui lòng bấm vào đây.