Biên bản mở niêm phong tài liệu

7/18/2009 8:16:19 PM