Các mẫu Phiếu điều tra thống kê CNTT năm 2015

8/21/2015 11:06:56 AM


Phiếu khảo sát doanh nghiệp CNTT, tải về tại đây.
 
Phiếu khảo sát nguồn nhân lực CNTT, tải về tại đây.
 
Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm CNTT thương hiệu Việt năm 2015, tải về tại đây.