Mã vùng bưu chính

8/28/2010 12:23:00 AM


Danh bạ mã Bưu chính quốc gia.

1. Danh bạ Mã địa chỉ bưu chính Việt Nam

(Theo CV v/v: Tổng kiểm tra dữ liệu mã địa chỉ Bưu chính, của Tổng CTy số:7436, ngày:23/11/2004...)

Do yêu cầu bảo mật của CSDL mã Bưu chính, sau đây các Bưu điện tỉnh muốn lấy danh bạ mã đề nghị xem hướng dẫn trong phần Mesg thông báo (chúng tôi sẽ gửi địa chỉ download theo Mesg).

2. Quy định về hệ thống Mã bưu chính Việt Nam

3. Quyết địch của Tổng giám đốc  

4. Công văn hướng dẫn triển khai điều tra, cập nhật...

5. Phụ lục mẫu biểu điều tra Mã địa chỉ Bưu chính

6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình

7. Font tiếng Việt(VietUNI)

Để tìm mã bưu chính truy cập vào website: http://postcode.vnpost.vn/ hoặc http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx