Danh sách giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

3/8/2016 4:37:00 PM


 Hiện nay, trên cả nước đã có 10 cơ sở phát hành xuất bản phẩm có đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm.